Podmínky užití

Zásady zpracování osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména o obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem o ochraně osobních údajů. 

Dle čl. 13 nařízení Vám jako subjektu údajů poskytujeme následující informace o způsobu, rozsahu, účelu a době zpracování Vašich osobních údajů, jejich příjemcích a o Vašich souvisejících právech.

Zabezpečení ochrany Vašeho soukromí je pro nás důležité. 

 

 1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost ESmont spol. s r.o., se sídlem Pellicova 48/8c, Brno, 60200. IČ 60736062, spisová značka: C17880 vedená u Krajského soudu v Brně, Kontaktní e-mail m.stepanek@grasski.net, kontaktní telefon +420 603 14 88 58

( dále jen „správce“).

 

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 1. a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení,
 2. b) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, zejména vyřízení reklamací, plnění dalších povinností uložených správci dalšími právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů a zákonem o účetnictví,
 3. c) zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, zejména pro:

- vyřizování Vašich dotazů, stížností či požadavků,

- podporu obchodní činnosti správce, zejména formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho zákazníkům, přičemž vůči takovému zpracování lze podat námitku nebo se dopředu z odběru obchodních sdělení odhlásit (viz bod 8 této informace),

 1. d) ke zpracování jste udělil/a souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, konkrétně pro:

- souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce, nejste-li jeho zákazníkem,

- souhlas s uveřejněním Vašich osobních údajů v listinných dokumentech správce nebo na internetové stránce www.grasski.net či na oficiálním profilu správce na sociálních sítích (nejedná-li se o plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem).

U správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení, vaše osobní údaje nejsou používány k rozhodnutím pouze na bázi automatického zpracování. 

 

 1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je primárně plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, včetně případného následného řešení práv z vadného plnění, resp. odpovědnosti za vady, dále provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a rovněž plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření smlouvy se správcem a pro její plnění, tudíž bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem správce provádí zpracování Vašich identifikačních údajů, kontaktních údajů (včetně údajů o případných kontaktních osobách), fakturačních údajů, údajů o objednaných službách a výrobcích, údajů souvisejících s platbou za ně. V této souvislosti správce může za účelem svého oprávněného zájmu dále zpracovávat údaje o Vaší obchodní činnosti.

Pro vyřízení Vašich požadavků, stížností či dotazů (v závislosti na jejich způsobu a obsahu) správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a obsah vzájemné komunikace.

Pro účel přímého marketingu správce zpracovává Vaši e-mailovou adresu, případně i identifikační a doručovací údaje. Vůči takovému zpracování můžete podat námitku (viz bod 8 této informace).

Pro účely uveřejnění Vašich údajů v listinných dokumentech nebo na internetové stránce www.grasski.net na oficiálním profilu správce na sociálních sítích správce zpracovává Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, obrazové údaje (logo).

Správce Vaše osobní údaje zpracovává jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popřípadě zaměstnanců příjemců (viz bod 6 této informace). Správce přijal technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Ke spravovaným osobním údajům mají přístup pouze správcem pověřené osoby, především jeho zaměstnanci. 

 

 1. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

 1. a) údaje jste správci poskytl/a zejména v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 2. b) údaje pocházejí z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík či insolvenční rejstřík.

 

 1. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a dále po promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu. Vaše osobní údaje budou správcem rovněž zpracovávány po dobu vedení případných soudních sporů.

Pokud však správce Vaše osobní údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou jste mu udělili svůj souhlas s takovým zpracováním, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu správce budou Vaše osobní údaje u správce uloženy nejdéle do uplynutí doby pěti let ode dne ukončení Vašeho smluvního vztahu se správcem.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, bude správce v případech, kde mu to ukládá právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Správce může Vaše osobní údaje v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců:

 1. a) svým smluvním partnerům, které správce potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Vámi, například dodavatelům technologií, obchodním zástupcům správce apod., včetně partnerům v třetích zemích,
 2. b) jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů správci ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce (například soudům, Policii ČR atp.),
 3. c) mateřské a sesterské společnosti v rámci koncernu.

 

 1. Práva subjektu údajů

Vůči správci máte v souvislosti s osobními údaji následující práva:

 1. a) právo na přístup: můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, a o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 2. b) právo na opravu: můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává.
 3. c) právo na výmaz: můžete správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

- odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,

- vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování svých osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu,

- Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

- Vaše osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,

- Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 1. d) právo na omezení zpracování: můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

- popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost

osobních údajů ověřit,

- zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,

- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

- vznesl/a jste námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 1. e) právo na přenositelnost údajů: v případech zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo souhlasu a současně automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytl/a, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 2. f) právo na odvolání souhlasu: pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste správci udělil/a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna (viz bod 8 této informace).
 3. g) právo vznést námitku: můžete vůči správci kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prováděného na základě oprávněného zájmu správce (včetně profilování) nebo pro účely přímého marketingu; proti zpracování svých osobních údajů za účelem přímého marketingu (včetně profilování), které je prováděno bez Vašeho souhlasu nebo z právního titulu oprávněného zájmu správce, máte právo kdykoli vůči správci bezplatně vznést námitku, a to písemným sdělením zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v bodě 1 této informace.
 4. h) právo být informován: máte právo být správcem informován/a v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, když je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Vás.
 5. ch) právo ve vztahu k automatizovanému zpracování: máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
 6. i) právo podat stížnost: máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se můžete na správce obrátit poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v bodě 1 této informace.

 

 1. Odvolání souhlasu

Jakýkoliv souhlas (souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce, souhlas se zasíláním listinných obchodních sdělení správce nebo souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s uveřejněním Vašich osobních údajů v listinných dokumentech správce či na internetové stránce www.grasski.net na oficiálním profilu správce na sociálních sítích správce, který jste správci udělil/a, můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to písemným vyjádřením zaslaným poštou nebo e-mailem na adresu správce uvedenou v bodě 1 této informace.

Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení správce lze odvolat také kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailovém obchodním sdělení.

 

V Brně dne 1.1.2022
ESmont spol. s r.o.

 

Ing. Martin Štěpánek
ESmont spol. s r.o.
IČO: 60736062
DIČ: CZ60736062
Černovická 13, 61800, Brno
Česká Republika
www.grasski.net
tel: +420 603148858
email: m.stepanek@grasski.net
Skype: Martajz
Facebook: Grasski.net
Twitter: @Grasski_net
Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
č. ú.: 2600562233, kód banky 2010
Spisová značka: C17880 vedená u Krajského soudu v Brně
Najít v obchodním rejstříku.
Image